Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20.12.2013 r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej’’ (zmienionej uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8.06.2020 r.) na każda gminę miejską i miejsko-wiejską w województwie podlaskim, został nałożony obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła wszystkich budynków. Inwentaryzacja obejmuje budynki mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej, lokale handlowe, rzemieślnicze czy inne – wszystkie, które są ogrzewane źródłami ciepła o mocy do 1 MW.

Wychodząc naprzeciw nieuniknionym zmianom, ale przede wszystkim w trosce o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców Gminy Nowogród nasz samorząd przystępuje do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. W dniach 29.11.2021 r – 10.12.2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzą krótką ankietę dotyczącą m.in. rodzaju źródeł ciepła, ilości mocy kW, klasy kotła, ilości i rodzaju używanego paliwa, oraz czy budynek którego dotyczy ankieta jest ocieplony.

Od udzielonych im informacji zależeć będą nasze dalsze działania. Dzięki precyzyjnym danym pozyskanym na podstawie ankiet łatwiej będzie np. sięgać po zewnętrzne źródła finansowania dedykowane poprawie jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła takich jak przejście do pozyskiwania ciepła ze źródeł nisko lub bezemisyjnych instalacji grzewczych, OZE, gaz, lekki olej opałowy, prąd.

 

Ankieterzy będą posiadać stosowne upoważnienie Burmistrza.

Arkusz ankiety jest dostępny:

- w wersji elektronicznej – jako osobny plik poniżej artykułu;

- w wersji papierowej – znajduje się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

WAŻNE: jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Wypełnione (oryginały) ankiety prosimy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2021 roku do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Załącznik