Gmina Nowogród realizuje kolejną edycję resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W dniu 26.01.2024r. podpisano umowę w sprawie realizacji zadania resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością". Na realizację zadania Gmina Nowogród otrzymała dofinansowanie
w wysokości 95 982,00 zł, co stanowi ogólną wartość Programu.

Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Nowogrodzie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Nowogród do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami wsparcia są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 2. załatwianiu spraw urzędowych;
 3. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 1. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej;
 2. usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

UCZESTNIK PROGRAMU NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI ASYSTENTA

 Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są
o dostarczenie
stanowiących załączniki do Programu:

 • Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, do karty należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
 • Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu, stanowiącej załącznik nr 8 do Programu,
 • Oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika Programu, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • Klauzuli informacyjnej RODO, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (obowiązek informacyjny do karty zgłoszenia w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024),
 • Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, stanowiącej załącznik nr 15 do Programu.

 

Dokumenty są dostępne w plikach do pobrania oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18 - 414 Nowogród, które należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres w terminie do  6 lutego 2024 r.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod nr tel. (86) 217-55-61
oraz na stronie Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 [tutaj]

 

 Pliki do pobrania: