zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Nowogród

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 lat za  wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym lub wojewódzkim.

 Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, do dnia 20 września 2020 r.  Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

Uchwała nr XVII/75/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 lutego 2016 r. (zmienioną uchwałą nr L/180/17 z dnia 11 października 2017 r.) w sprawie  ustanowienia stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów.