Spotkanie na temat gazociągu Polska-Litwa odbyło się w Nowogrodzie. Przedstawiciele firmy GAZ-SYSTEM S.A. mówili na temat inwestycji „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”, którego odcinek o długości ponad 13 kilometrów przebiegać będzie przez teren Gminy Nowogród.

Na tę chwilę uzyskano wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne, w tym: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a także komplet decyzji o Pozwoleniu na budowę. Wkrótce rozpocznie się proces budowy gazociągu, który będzie sie składał z kilku etapów. Pierwszym będzie wytyczenie geodezyjne trasy oraz rozpoznanie archeologiczne i saperskie. Kolejnym usunięcie karpin i zdjęcie warstwy humusu, rozmieszczenie rur wzdłuż trasy, spawanie rur i wykonanie wykopu, układanie gazociągu w wykopie i wykonanie prób, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, znakowanie trasy gazociągu i przeprowadzanie odbiorów technicznych i rozruchów.

Teraz właściciele nieruchomości będą otrzymywać zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i zaproszenia na opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem robót czyli sporządzenie Protokołu "0".  Kolejnym etapem o którym trzeba pamiętać to zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Beneficjent, który ubiega się lub już otrzymuje płatności bezpośrednie, płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 powinien w ciągu 15 dni, licząc od dnia rozpoczęcia

prac budowlanych, poinformować pisemnie kierownika biura powiatowego ARiMR o tym fakcie oraz udokumentować zgłoszenie, dla celów postępowania administracyjnego w sprawie uznania tej

okoliczności jako siły wyższej. W przypadku korzystania z pomocy na zalesianie w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 lub realizacji zobowiązania zalesieniowego (do pielęgnacji i/lub

utrzymania uprawy leśnej), właściciel powinien zgłosić ten fakt w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych.

Podczas realizacji prac wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w obszarze stanowiącym pas montażowy.  Szerokość pasa montażowego to maksymalnie 28 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki  oraz maksymalnie 18 metrów na terenach leśnych. W szczególnych przypadkach np. podczas wykonywania przekroczeń infrastruktury metodami bezwykopowymi pas ten może ulec poszerzeniu. Jeśli podczas realizacji prac zostaną zerwane ciągi drenarskie wykonawca robót jest zobowiązany do ich odbudowania. Między właścicielem nieruchomości, a wykonawcą robót musi zostać spisany protokół odbioru wykonanych prac.

Dla gazociągów wysokiego ciśnienia, w całym okresie jego eksploatacji, ustanowiony zostanie pas tzw. strefy kontrolowanej o szerokości 6,0 m na każdą stronę od osi gazociągu (łącznie 12 metrów), co oznacza pewne ograniczenia dla Właścicieli, Użytkowników gruntów.

W strefie kontrolowanej nie należy: wznosić obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących powodować uszkodzenia gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m licząc od osi gazociągu do pni drzew, a wszelkie prace można prowadzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM S.A.  Natomiast nie ma przeszkód do prowadzenia działalności rolniczej i kontynuowania upraw w pasie strefy kontrolowanej, tj. dokonywania zasiewów i zbiorów po zakończeniu fazy budowy oraz po przywróceniu terenu do pierwotnego stanu.

Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca robót jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji oraz sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości. Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz protokołu należący do GAZ-SYSTEM zostanie przekazany Wojewodzie i będzie jednym z dokumentów służących do określenia wysokości odszkodowania. Właściciel nieruchomości może powrócić do ponownego użytkowania części nieruchomości dopiero po spisaniu wspomnianego protokołu.

Wypłata odszkodowań za powstałą szkodę, obejmie właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub osoby, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, na terenie których wybudowany zostanie gazociąg bądź, które znajdują się w jego pasie montażowym. Zakres odszkodowania ustalany jest przez Wojewodę na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz innych dokumentów dokumentujących poniesienie szkody i może obejmować: rekompensatę za szkody fizyczne i rekompensatę za szkody prawne.

 

Warto zapoznać się z broszurą informacyjną

Informacje na temat Gazociągu Polska-Litwa można znaleźć również na stronie www.gazociagpolskalitwa.pl