We wtorek 22 września 2020 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XIII/19 z dnia 26.11.2019, Nr XIV/19 z dnia 16.12.2019, Nr XV/19 z dnia 30.12.2019, Nr XVI/20 z dnia 22.01.2020, Nr XVII/20 z dnia 04.03.2020, Nr XVIII/20 z dnia 29.04.2020 i Nr XIX/20 z dnia 29.06.2020r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych w formie rodzinnego domu pomocy - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2020 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nowogród – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogród w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 rok”  – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie przetargowym - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie przetargowym - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród – opinia Komisji Rewizyjnej
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania bieżącego – remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w miejscowości Chmielewo – opinia Komisji Rewizyjnej
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa  dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska  w miejscowości Nowogród odcinek o długości ok. 2035m” – opinia Komisji Rewizyjnej
 16. Sprawy różne