Ogłaszam nabór wniosków na Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020 – 2021 na mocy uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 r. poz. 4397 i 5229), określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium jest forma realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej pobierającym naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

Stypendium może być przyznane w następujących obszarach edukacji:

1) naukowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
  • uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
  • zajął miejsce od I do III bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu co najmniej wojewódzkim /ogólnopolskim zorganizowanych przez kuratora oświaty na zasadach innych niż w punkcie 1 lub zorganizowanych przez inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2) sportowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym mistrzowskich zawodów sportowych w konkurencjach indywidualnych zorganizowanych poprzez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów,
  • zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym zawodów sportowych w konkurencjach zespołowych zorganizowanych przez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów.

3) artystyczne – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • zajął miejsce od I do VI w konkursie, festiwalu, przeglądzie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
  • zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium ma prawo zgłosić rodzic lub opiekun prawny.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej informacji.

Adres e-mail Starostwa Powiatowego w Łomży, który widnieje w klauzuli informacyjnej we wniosku o stypendium uległ zmianie. Aktualny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Ewa Piechocińska – Główny Specjalista w Wydziale RSGP -  tel. 862156917, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zapraszamy do składania wniosków.