Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.);

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r., poz.2294),

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.09.2020r. z wodociągu Sławiec - Biblioteka Mątwica ( woda z sieci ):

- Sprawozdanie z badań nr. 439495/20/SOK z dnia 16.09.2020r. z badań próbki wody.

stwierdza przydatność wody do spożycia 

w zakresie badanych parametrów