Dnia 19 października 2020 roku Burmistrz Nowogrodu zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r”.

Konsultacje odbyły się w formie pisemnej i trwały do dnia 02.11.2020 roku.

Celem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w sprawie projektu Programu.

Projekt Programu był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowogród.

W podanym terminie organizacje nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do projektu Programu.