Niedawno został zakończony pierwszy etap czyli wytyczenie geodezyjne oraz rozpoznanie archeologiczne i saperskie. Teraz wykonawca robót budowlanych firma PORR przystąpiła do oczyszczania pasa montażowego z karpin oraz wszelkich innych obiektów utrudniających prowadzenie prac i zebrania wierzchniej warstwy gleby - humusu. Po wyrównaniu terenu i wybudowaniu tymczasowych dróg wzdłuż trasy gazociągu układane są rury.

Wykonawca robót budowlanych będzie prowadzić pracę w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa to maksymalnie 28 metrów w trenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymalnie 18 metrów na terenach leśnych.

Południowy odcinek gazociągu Polska-Litwa ma długość 160 kilometrów. Prawie czternastokilometrowy odcinek gazociągu przebiega przez teren Gminy Nowogród.

GAZ-SYSTEM jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Rozbudowując system transportu gazu ziemnego GAZ-SYSTEM łączy oczekiwania klientów z rozwojem firmy i rynku gazu w Polsce.

Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc Europę”) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz spełniając wymagania środowiskowe podczas realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne. Trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana słupkami oznaczeniowymi, zgodnie z obowiązującymi. Elementy wchodzące w skład budowanych obiektów będą poddane szczegółowym badaniom i próbom. Będą posiadały również niezbędne certyfikaty i atesty, a wszystkie prace związane z budową gazociągu wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pod ścisłą kontrolą osób uprawnionych do pełnienia nadzoru. Dla gazociągu spełnione będą wszelkie, wymagane obowiązującymi normami i przepisami warunki, dot. emisji zanieczyszczeń, poziomu hałasu. Systemy automatyki oraz zabezpieczeń, jak również urządzenia niezbędne do funkcjonowania gazociągu będą zgodne z wymogami przepisów polskich oraz UE. Za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie należytego stanu technicznego istniejącej sieci przesyłowej odpowiadają służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A.