We wtorek 29 grudnia 2020 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród na lata 2021-2032 - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2021 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nowogród – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Nowogród - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2021 rok”  – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/140/17 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Nowogród - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2025 – opinia Komisji Rewizyjnej
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa  dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska  w miejscowości Nowogród odcinek o długości ok. 2035m” – opinia Komisji Rewizyjnej
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na rok 2021- opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2025 - opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowogród za rok szkolny 2019/2020
 16. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 17. Przedstawienie informacji Burmistrza Nowogrodu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 18. Sprawy różne