W piątek 26 lutego 2021 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
  3. Interpelacje i zapytania
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Mątwica w trybie przetargowym
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie przetargowym
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Nowogród na lata 2021-2025
  12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2020 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.
  13. Sprawozdanie dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród
  14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnień za 2020 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie
  15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gminy Nowogród za 2020 rok
  16. Sprawy różne