W środę  2 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu Nr XXV/21 z dnia 31.03.2021r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
4. Interpelacje i zapytania
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – opinia Komisji Skarg, wniosków i petycji
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały „Deklaracja solidarności z osobami LGBT+” - opinia Komisji Skarg, wniosków i petycji
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej - opinia Komisji Rewizyjnej
13. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020
14. Sprawy różne