Dzienny Dom Senior + w Sławcu powstał w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017

Moduł I

Gmina Nowogród przeznaczyła na realizację tego zadania nieruchomość składającą się z działki o powierzchni 0,5700ha oraz budynku po byłej szkole podstawowej położonej w miejscowości Sławiec. W części parterowej budynku  -191,45 m2 powstał Dzienny Dom Senior +. 

Zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „Senior+” w Dziennym Domu Senior+ w Sławcu przewidziano następujące warunki lokalowe:

  • jadalnię z aneksem kuchennym, wyposażoną w stoły i krzesła, sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków
  • pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami
  • pokój zabiegowy pielęgniarki
  • dwie toalety (dla kobiet i dla mężczyzn)
  • toaleta z prysznicem dla osób niepełnosprawnych, z siodełkiem prysznicowym i uchwytami
  • pokój dzienny – pomieszczenie ogólnodostępne, wyposażone w stoły i krzesła - pełniące funkcję sali spotkań, sali wykładowej, biblioteczkę, sprzęt RTV, kanapę i fotele relaksacyjne
  • trzy pomieszczenia do zwiększania aktywności ruchowej, kinezyterapii, wyposażone w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb i sprawności seniorów (materace, łóżka rehabilitacyjne, ugul z osprzętem, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych)

Koszt utworzenia  Dziennego Domu Senior+ w Sławcu w ramach Modułu I wyniósł 388 146,86 zł. (dotacja 300 000 zł. wkład własny 88 146,86 zł.)

 

Moduł II.

Przystąpienie do projektu wiązało się z obowiązkiem prowadzenia Dziennego Domu Senior+ przez okres trzech lat.

Dalszą realizację zadania polegającą  na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Sławcu przekazano organizacji pozarządowej, na podstawie umowy zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gmina Nowogród składała wnioski o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Sławcu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Wysokość dofinansowania 139 500 zł. Całkowity koszt realizacji modułu II wyniósł 443 691,85 zł.

Dzienny Dom Senior+ w Sławcu funkcjonował od 1 lutego 2018r. do 31 stycznia 2021 r. Budynek został dostosowany na 15 miejsc. Dom zgodnie z założeniami programu funkcjonował 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dla osób powyżej 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

DzDS+ pozwolił na wsparcie seniorów, których stan zdrowia pozwalał na aktywizację społeczną, integrację wewnątrz i międzypokoleniową. Seniorzy spotykali się, angażowali w życie społeczne, uczyli się „tego co nowe”, by lepiej funkcjonować we współczesnym świecie. DzDS+ stał się dobrym narzędziem do promowania dobrych praktyk, imprez integracyjnych i kampanii edukacyjnych. W budynku tym spotykali się również członkowie Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej, co pozwoliło na utworzenie płaszczyzny wspólnego dialogu międzypokoleniowego.

Celem projektu było szeroko pojęte wsparcie seniorów poprzez promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, przeciwdziałanie bierności, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, nabywanie nowych umiejętności, przełamywanie barier fizycznych i psychicznych, zwiększenie poczucia własnej wartości, poprawę jakości życia i funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie oraz promowanie idei wolontariatu.

Zapewnienie społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniona była seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Zapewniono również wyżywienia w postaci ciepłego posiłku.

 

Całkowita wartość projektu „PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ w SŁAWCU” wyniosła 831 838,71 zł. w tym dotacja 439 500 zł.

 

 

Rezultatem docelowym realizacji tego zadania publicznego było zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych, terapii zajęciowej oraz innych form aktywizacji społecznej, przez co został podniesiony poziom życia uczestników Dziennego Domu Senior+ i zmniejszyła się ich izolacja społeczna.

Trwałość rezultatów wymaga utrzymania ciągłości działań.

Po przeanalizowaniu i uwzględnieniu oczekiwań mieszkańców Gmina Nowogród kontynuuje działania realizowane w projekcie.

Od  maja 2021 r.  są organizowane zajęcia „Profilaktyka antyalkoholowa: organizacja czasu wolnego oraz edukacja zdrowotna mieszkańców” dla osób 60+ z wykorzystaniem sprzętu sportowego i  rehabilitacyjnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu SENIOR+. Instruktor posiada uprawnienia do prowadzenia fizjoterapii z odnową biologiczną. Zajęcia odbywają się w wyremontowanych pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.

 

 

Budynek w Sławcu ze znajdującym się tam wyposażeniem został udostępniony Ochotniczej Straży Pożarnej i Kołu Gospodyń Wiejskich w Sławcu. Obiekt ten ma służyć jako miejsce organizacji czasu wolnego dla mieszkańców oraz miejsce spotkań i zebrań. Od 1 lipca 2021r.  w budynku działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sławcu, który prowadzi Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Swoim działaniem obejmuje powiat łomżyński.