W czwartek 16 września 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogród w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (od Szulc-Efekt sp. z o.o.)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (od SMEbusiness.pl)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/155/21 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Grądy w trybie przetargowym
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Grądy w trybie przetargowym
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Grądy w trybie przetargowym
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogród
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021- 2025
 15. Sprawy różne