We środę 15 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXVI/21 z 02.06.2021r., Nr XXVII/21 z 30.06.2021r., Nr XXVIII/21 z 16.09.2021r., Nr XXIX/21 z 22.10.2021r., Nr XXX/21 z 09.11.2021r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogród
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2021 rok
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Nowogród
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Nowogród w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2022 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nowogród
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowogrodu
 14. Sprawy różne