W piątek 14 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad: 

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród- opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m" - opinia Komisji Rewizyjnej
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022-2028 - opinia Komisji Rewizyjnej
  6. Sprawy różne.