W środę 30 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad: 

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXI/21 z 15 grudnia 2021r. ; XXXII/21 z 27 grudnia 2021r.; XXXIII/22 z 14 stycznia 2022r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogród - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie bezprzetargowym - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ptaki w trybie bezprzetargowym - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024- opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogród do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'’ edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego -opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Nowogród - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym -opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu -opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego- droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km- Gmina Nowogród" - opinia Komisji Rewizyjnej
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022-2028 - opinia Komisji Rewizyjnej
 17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2021 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok, w tym:

- załącznik nr 1 - sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań;

- załącznik nr 2 - sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  w Gminie Nowogród za rok 2021.

 1. Sprawy różne.