Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż dn. 25.03.2022 r. została zamknięta rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSS w Nowogrodzie.

Wszystkie wnioski złożone do dn.25.03.2022r zostały pozytywnie rozpatrzone.

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

 

Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż dn. 25.03.2022 r. została zamknięta rekrutacja uczniów do kl. I  Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w ZSS na rok szkolny 2022/2023.

 Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzona była  zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021r. poz. 1082);
2. Zarządzeniem nr 7/22 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 lutego 2022 r.

Wszystkie wnioski złożone do dn.25.03.2022r zostały pozytywnie rozpatrzone.