We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV/22 z 30.03.2022r. oraz Nr XXXV/22 z 12.04.2022r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku publicznego
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/217/22 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogród – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogród - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2022 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028 - opinia Komisji Rewizyjnej
 12. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021
 13. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2021 rok
 14. Debata nad raportem o stanie gminy
 15. Głosy Radnych
 16. Głosy mieszkańców
 17. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 20. Sprawy różne