W piątek 29 lipca 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łomża części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia międzygminnego
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowogród 2022-2027
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2022 rok
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028
  8. Sprawy różne