Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie we współpracy z PKPS Z.O. Łomża informuje, że do października 2022 będzie realizował program operacyjny FEAD 2021. Trwanie dystrybucji artykułów spożywczych uzależnione będzie od dostaw poszczególnych artykułów i możliwości ich wydawania.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za poprzedni miesiąc do tutejszego Ośrodka w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).                                                                                      .        
Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20 zł i dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,  zdarzenia losowego,  klęski żywiołowej lub ekologicznej).  

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie (86) 217-55-61

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2021