W piątek 23 września 2022 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXVI/22 z 28.06.2022 r., Nr XXXVII/22 z 29.07.2022 r. oraz Nr XXXVIII/22 z 11.08.2022 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogród w roku szkolnym 2022/2023 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
 7. Rozpatrzenie projektu zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród
 8. Rozpatrzenie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo w trybie bezprzetargowym
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łomża na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski – Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątwicę, Nowogród, Morgowniki
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łomża na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem Strategii ZIT i innych dokumentów niezbędnych do opracowania Strategii ZIT
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2022 rok
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 19. Sprawy różne