Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w dniu 7 października 2022r. od godz. 9:00 będą wydawane paczki żywnościowe w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

Po paczki zgłaszać się mogą osoby, które otrzymały skierowania wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowogrodzie. Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej). 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie  lub telefonicznie (86) 217-55-61

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2021