Gmina Nowogród otrzymała z Województwa Podlaskiego dofinansowanie w kwocie 900 tys. zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”. Całkowity koszt inwestycji to 1 365 557,77 zł.

Województwo Podlaskie, wspierając przedsięwzięcia o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym, dostrzegło potrzebę realizacji inwestycji w Nowogrodzie.

- Jako ten większy samorząd, chcemy  pomoc, ważną dla społeczności lokalnych,    kontynuować. To duża kwota i także duży wysiłek dla samorządu województwa, ale te pieniądze są bardzo dobrze wykorzystywane, z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówił w kwietniu tego roku podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Łomży wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

Radny Sejmiku Piotr Modzelewski także podkreślał, że wsparcie samorządu województwa dla gmin i powiatów jest bardzo potrzebne.

Z początkiem listopada rozpoczęły się prace zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej w Nowogrodzie, które mają się także przyczynić do zwiększenia zainteresowania i polepszenia  dostępności Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego. im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, który od kilka miesięcy znajduje się pod skrzydłami samorządu województwa.  

Zakresem opracowania projektowego objęto przebudowę nawierzchni dróg gminnych: ul. Zamkowa (odc. dł. 236,27 m), skrzyżowanie ul. Kościelnej i ul. Majora Sikory, ul. Miastkowska (odc. dł. 150,62 m - przed kościołem), ul. Rynek (odc. dł. 288,90 m).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji – na wszystkich odcinkach robót,

- oczyszczenie z osadów i zanieczyszczeń istniejącej kanalizacji deszczowej – na wszystkich odcinkach robót,

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ul. Zamkowej,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej ul. Zamkowej,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej ulic Kościelnej (skrzyżowanie z ul. Zamkową), Miastkowskiej (odcinek przed kościołem) i Rynek,

- rozebranie istniejących krawężników ul. Rynek i ustawienie nowych,

- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej ulic: Kościelnej, Miastkowskiej i Rynek.

W kolejnych latach przewidujemy wymianę chodników i przebudowę zjazdów przy ul. Rynek.

Inwestycja będzie zakończona do końca 2022 roku, i do tego czasu mogą wystąpić  utrudnienia w ruchu. Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.