Trwa rekrutacja do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby ustala termin złożenia dokumentów:

- telefonicznie w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 85 714 55 33. Do prawidłowej rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, imienia ojca oraz numeru telefonu kontaktowego;

(w tych dniach i godzinach komórka kadrowa udziela kompleksowej informacji, dotyczącej rekrutacji do służby, a także przyjmuje dokumenty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

- za pomocą aplikacji Nabór SG umieszczonej pod adresem internetowym: 

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html  (Aplikanci mogą zarejestrować swoje konta na dwa sposoby: przez założenie profilu, dające możliwość  wielokrotnego brania udziału w postępowaniach lub jednorazową rejestracje do jednego postępowania tzw. ,,szybkiej rejestracji”).

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej lub otrzymanym drogą e-mailową terminie (termin należy potwierdzić) kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów do biura przepustek

Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. gen. Józefa Bema 100 w Białymstoku.

 

Nabór realizowany jest pod kątem planowanych przyjęć do służby, w szczególności do Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

 

OFERUJEMY:

- stabilne warunki służby;

płace po przyjęciu do służby:

                    do 26 lat – 3.370,37 zł (netto)

           powyżej 26 lat – 3.256,37 zł (netto)

            a po ukończeniu szkolenia podstawowego:

                    do 26 lat – 4.684,32 zł (netto)

           powyżej 26 lat – 4.396,32 zł (netto)

 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie;
 • coroczny równoważnik pieniężny na umundurowanie;
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • urlopy dodatkowe;
 • nagrodę roczną tzw. "trzynastkę";
 • nagrody jubileuszowe;
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości;
 • równoważnik za brak kwatery;

- bogata ofertę szkoleniową i rozwój zawodowy;

- udział w misjach poza granicami kraju.

 

Wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Informacje i dokumenty na stronie www.podlaski.strazgraniczna.pl