W czwartek 22 grudnia 2022 r. o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XLI/22 z dnia 08.11.2022r.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Łomża zadań Gminy Nowogród z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego
  7. Sprawy różne