W piątek 20 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu Nr XLII/22 z dnia 22 grudnia 2022r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2023 rok
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Łomża na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Łomża na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem Strategii ZIT i innych dokumentów niezbędnych do opracowania Strategii ZIT
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/54/03 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowogród
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/22/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowogród
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych, oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 16. Sprawy różne