We wtorek 7 marca 2023 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Nowogród na lata 2023-2028
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2023 rok
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu  łomżyńskiego – droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km – Gmina Nowogród
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie bezprzetargowym
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Łomżyńskiego do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
  7. Sprawy różne