Niniejszym informuję, że z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika między innymi, że poważnym problemem na terenie miasta Nowogród, zgłaszanym przez mieszkańców jest kwestia wałęsających się psów.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, część psów faktycznie może nie posiadać właścicieli, gdyż została przez nich porzucona bądź same uciekły. Znaczna jednak część wałęsających się psów posiada właścicieli, którzy są mieszkańcami naszej gminy.

W sytuacjach, kiedy zwróci naszą uwagę pies wałęsający się po miejscowości co świadczy o jego bezdomności należy powiadomić o tym fakcie Urząd Miejski w Nowogrodzie.

W tym miejscu zaznaczyć także należy, że Ustawodawca nałożył na właścicieli psów szereg obowiązków, w tym obowiązek właściwego zabezpieczania zwierzęcia. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sytuacja w której właściciel psa dopuszcza, aby jego pies biegał luzem po miejscowości, polach czy też lasach jest niedopuszczalna i niezgodna z prawem, za co zgodnie z dyspozycją art.77§1 kodeksu wykroczeń oraz taryfikatorem mandatów grozi grzywna od 50zł do 250zł. Natomiast art.77§2 kodeksu wykroczeń gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka grozi grzywna w wysokości 500 zł.

W przeszłości, niestety oprócz różnego rodzaju szkód materialnych wyrządzonych przez niewłaściwe zabezpieczone psy, za które grozi właścicielowi odpowiedzialność finansowa, zdarzały się także przypadki pogryzienia przez psy, w tym dorosłych i dzieci. U ofiar pogryzienia proces leczenia przebiega nierzadko bardzo długo i wiąże się ze znacznymi dolegliwościami bólowymi. W takich przypadkach, niektórzy właściciele psów ponieśli odpowiedzialność karną za przestępstwa wynikające art. 157kk lub 160kk.

Dbając o zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta, zwracam się do osób posiadających psy o traktowanie w sposób odpowiedzialny oraz o zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający wyrządzenie jakiejkolwiek szkody.

Jednocześnie informuję, że w najbliższej przyszłości oraz terminach późniejszych będą prowadzone przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Nowogrodzie działania kontrolne na terenie miasta Nowogród, w celu sprawdzenia sposobu trzymania psów przez ich właścicieli.

Wobec osób, które dopuszczą się nieprawidłowości będą wyciągane, przewidziane prawem konsekwencje.