W środę 29 marca 2023 r. o godz. 14:0 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/22 z 30.12.2022
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie bezprzetargowym
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowogród na lata 2022-2027
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogród
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych, oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2023 r
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogród do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogród na lata 2023-2028
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 15. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2022 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogród na  lata  2017-2022 za rok 2022
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań
 18. Sprawozdanie z realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Nowogród” na lata 2021-2025 za 2022 rok
 19. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród na lata 2021 – 2032 za rok 2022
 20. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022r
 21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gminy Nowogród za 2022 rok
 22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnień za 2022 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie
 23. Sprawy różne