współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie we współpracy z PKPS Z.O. w Łomży informuje, że od maja 2023r. będzie realizował program operacyjny FEAD 2021. Dystrybucja artykułów żywnościowych uzależniona będzie od dostaw poszczególnych produktów spożywczych i możliwości ich wydawania.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy, proszone są o zgłaszanie się do  tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi dochód, za poprzedni miesiąc
w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.   
    
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie", przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,  zdarzenia losowego,  klęski żywiołowej lub ekologicznej). 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodzie lub telefonicznie (86) 217-55-61

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus