Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w dniu 21 lipca 2023r. od godz. 9:00 będą wydawane paczki żywnościowe w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica. Po paczki zgłaszać się mogą osoby, które otrzymały skierowania wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określonew art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie", przy jednoczesnym wystąpieniu  co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała  lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,  zdarzenia losowego,  klęski żywiołowej lub ekologicznej). 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodzie  lub telefonicznie (86) 217-55-61