W środę 28 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XLIV/23 z 20.01.2023r., Nr XLV/23 z 07.03.2023r., Nr XLVI/23z 29.03.2023r. oraz Nr XLVII/23 z 31.05.2023r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2023 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/215/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogród i samorządowej jednostki kultury za pierwsze półrocze
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2022-2025 z perspektywą do 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2022-2025 z perspektywą do 2027”
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowogród na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowogród”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowogród
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Nowogród
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kupnina
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chmielewo
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierzgi
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Grądy
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Grzymały
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jankowo-Młodzianowo
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jankowo-Skarbowo
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mątwica I
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mątwica II
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Morgowniki
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Serwatki
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sławiec
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sławiec Dworski
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sulimy
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szablak
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Baliki i Ptaki
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowogród
 31. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2022 rok
 32. Debata nad raportem o stanie gminy:
 33. głosy Radnych
 34. głosy mieszkańców
 35. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 38. Sprawy różne