W środę 23 sierpnia 2023 r. o godz. 08:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2023 rok
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowogród
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Nowogród
  8. Sprawy różne