Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim, poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Główne działania podejmowane w ramach projektu to szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, z których będzie można skorzystać do 15.12.2023 r.

Kryteria włączenia do szczepień:

  • mieszkaniec/ka powiatu augustowskiego, bielskiego, grajewskiego, kolneńskiego, białostockiego, suwalskiego, siemiatyckiego, łomżyńskiego, monieckiego, zambrowskiego lub wysokomazowieckiego,
  • w wieku od 18 do 64 lata,
  • pracujący/ca w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa.

Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność uczestników są: numer NIP gospodarstwa rolnego, oświadczenie o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie gospodarczym tj. w gospodarstwie rolnym. Do pracujących w gospodarstwach rolnych/indywidualnych zalicza się: właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, członków rodzin, współmałżonków, innych członków rodziny (tj. osób pracujących w gospodarstwie indywidualnym osób wnoszących jakikolwiek wkład pracy w działalność gospodarstwa indywidualnego), pracowników najemnych, stałych, dorywczych, pracowników kontraktowych i pomoc sąsiedzką.

Szczepienia przeciwko KZM na zlecenie Województwa Podlaskiego realizuje R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska NIP 5422915115 ul. Stołeczna 7 lokal 5/2, 15-879 Białystok tel. 661 126 021,  570 645 210, 537 889 769, 696 018 300.