zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Nowogród. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, szkół średnich do ukończenia 20 lat

 

za  wybitne wyniki w nauce

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a), którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

a) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125) i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej,

b) uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. posiadają swoje publikacje, wystawy, współpracują z instytucjami naukowymi, biorą udział w konkursach, wyróżniają się wieloletnią działalnością społecznie użyteczną, wolontariatem) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej.

 

wybitne osiągnięcia sportowe

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) , którzy:

1)  w konkurencjach indywidualnych:

a) zajęli I-VI miejsce w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej

b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej lub

c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską, klasę pierwszą lub drugą zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

2)  w konkurencjach zespołowych:

a) zajęli I-VI miejsce w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej lub

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

 

artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym lub wojewódzkim

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b), którzy spełniają następujące warunki:

a) uzyskali czołowe miejsca (od I-III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach szczebla wojewódzkiego, festiwalach szczebla wojewódzkiego i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej lub

b) są autorami wydarzeń artystycznych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej

c) dorobek określony w pkt. a i b poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub publikacją w piśmie branżowym.

 

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, do dnia 30 września 2023 r.  Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

 

Uchwała nr XVII/75/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 lutego 2016 r. (zmienioną uchwałą nr L/180/17 z dnia 11 października 2017 r.) w sprawie  ustanowienia stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

 

Załączniki: