W piątek 29 września 2023 r. o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028 – opinia Komisji Rewizyjnej
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2023 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - opinia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024- 2027 – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
  6. Sprawy różne