W poniedziałek 16 października 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołów Nr XLVIII/23 z 28.06.2023r., Nr XLIX/23 z 23.08.2023r., Nr L/23 z 28.08.2023r., Nr LI/23 z 29.09.2023r.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
  4. Interpelacje i zapytania
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028 – opinia Komisji Rewizyjnej
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2023 rok – opinia Komisji Rewizyjnej – opinia Komisji Rewizyjnej
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowogród – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
  8. Sprawy różne