Od 2 do 22 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Nowogród

Harmonogram procesu konsultacji:

Konsultacje społeczne: 2 listopad 2023 r. – 22 listopad 2023 r.:

- pisemne zgłaszanie uwag do projektu Strategii;

Raport z konsultacji społecznych: do 29 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej: www.nowogrod.com, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Załączniki: