W środę 29 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu Nr LII/23 z 16.10.2023r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2023 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024”
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie bezprzetargowym
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowogród za rok szkolny 2022/2023.
 13. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 14. Przedstawienie informacji Burmistrza Nowogrodu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 15. Sprawy różne