W czwartek 28 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowogród darowizny nieruchomości gruntowej 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2023-2028
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2023 rok Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2024-2028
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na rok 2024
 11. Sprawy różne