W dniu 10 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży.

Zjazd otworzył przewodniczący pan Zdzisław Dobrowolski. Powitał  Delegatów i przybyłych gości, a wśród nich Starostę  Powiatu Łomżyńskiego Pana Lecha Marka Szabłowskiego, Wicestarostę  Powiatu Łomżyńskiego Panią Marię Dziekońską, Pana Kazimierza Gwiazdowskiego- Prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego SZS w Białymstoku, Pana Marka Sadowskiego Wiceprezesa PW SZS w Białymstoku. Serdecznie też przywitał Pana Grzegorza Palkę Burmistrza Nowogrodu, Pana Artura Wierzbowskiego Wójta Gminy Piątnica, Panią Joannę Wądołowską Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, Panią Agnieszkę Zduńczyk Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie, Panią Martę Ogonowską - Stolarczyk Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, Pana Karola Łebkowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kupiskach,  nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół powiatu łomżyńskiego oraz zaproszonych gości.

Po powitaniu na przewodniczącego Zjazdu zaproponował P. Dariusza Kossakowskiego, który wyraził zgodę, a zebrani jednogłośnie poparli jego kandydaturę. Po przyjęciu porządku, regulaminu obrad i wyborze Komisji Zjazdowych sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił P.  Zdzisław Dobrowolski. Przypomniał, że w tym roku Powiatowy SZS w Łomży w strukturze powiatowej funkcjonuje już ponad dwadzieścia lat, od 11 marca 1999 roku. W mijającej kadencji, tak jak w poprzednich, P SZS nie był sam w swej działalności. Miał wokół siebie zawsze liczne grono osób i instytucji, które go w pracy na rzecz sportu dzieci i młodzieży wspierały. Do systemu współzawodnictwa sportowego mieli dostęp wszyscy uczniowie szkół z terenu powiatu łomżyńskiego, a zawody były zawsze przeprowadzane sprawnie i bezpiecznie. To nie tylko zawody, ale także wychowywanie uczniów atrakcyjnymi dla nich środkami kultury fizycznej. W ponad 250 imprezach sportowych w kadencji udział wzięło ponad 20 tysięcy uczniów. Przewodniczący przypomniał również, że P SZS w Łomży organizuje wiele dużych imprez sportowych tzw. Grupy Zachodniej (indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, lekkoatletyczne zawody) i inne. Każdego roku w czerwcu dla 60 najlepszych uczniów – sportowców organizujemy podsumowanie na którym w miarę możliwości dziękujemy im za całoroczną pracę sportową, wyniki, wręczając stosowne dyplomy, puchary i statuetki. Kolejne spotkanie odbywa się we wrześniu, gdzie dokonujemy uroczyście podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół i gmin powiatu łomżyńskiego. Na działalność otrzymujemy gro środków finansowych ze Starostwa Powiatowego oraz  Samorządów. Przewodniczący podkreślił, że pieniądze zawsze są wydawane racjonalnie. Podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali P SZS w Łomży w minionych czterech latach.

Po tym wystąpieniu przewodniczący P. Adam Marek Frączek przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej prosząc o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium udzielono bez zastrzeżeń.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

W skład  nowego Zarządu delegaci wybrali: Marcina Zabielskiego (Gmina Piątnica), Zbigniewa Żebrowskiego (Gmina Łomża), Pawła Sadowskiego (Gmina Śniadowo), Annę Wronkę (Gmina Miastkowo), Grzegorza Fabiszewskiego (Gmina Nowogród),  Marcina Samełko (Gmina Zbójna), Mariusza Mrozka (Gmina Przytuły), Andrzeja Górskiego (Gmina Jedwabne), Marka Gawkowskiego (Gmina Wizna) oraz Zdzisława Dobrowolskiego (przewodniczący) i Andrzej Rogińskiego (wiceprzewodniczący).

Do Komisji Rewizyjnej P. Adama M. Frączka, Macieja Tarnackiego i  Wojciecha Klimaszewskiego.

Wybrano też delegatów na Zjazd Wojewódzki, który prawdopodobnie odbędzie się w marcu 2024 roku. Zostali nimi: Zdzisław Dobrowolski, Adam Wszeborowski,  Andrzej Rogiński, Grzegorz Fabiszewski.

Pod koniec spotkania P. Zdzisław Dobrowolski przedstawił program działania P SZS w Łomży na kolejną kadencję. Zjazd program przyjął.

Zjazd jest też dobrą okazją do tego, aby podziękować wielu osobom, których życzliwość, wsparcie przyczyniły się do sprawnej realizacji wszystkich zamierzeń, zadań P SZS. I tak :

Za współpracę w realizacji programu sportu szkolnego wyróżniono: P. Kazimierza Gwiazdowskiego – Prezesa W PSZS w Białymstoku, P. Marka Sadowskiego Wiceprezesa W PSZS w Białymstoku, P. Lecha Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego, P. Marię Dziekońską – Wicestarostę Łomżyńskiego.

Za organizację zawodów sportowych: P. Grzegorza Palkę - Burmistrza Nowogrodu, P. Artura Wierzbowskiego - Wójta Gminy Piątnica.

Zarząd pogratulował Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Miastkowie,  Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy, Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kupiskach za wysokie wyniki sportowe szkoły we współzawodnictwie powiatowym w latach 2019-2023.

Za profesjonalne dokumentowanie zawodów sportowych wyróżnienie otrzymali P. Grzegorz Fabiszewski i P. Mariusz Komorowski, za profesjonalne prowadzenie dokumentacji finansowej P SZS podziękowanie otrzymała P. Teresa Domańska, natomiast P. Karolina Chaberek za efektywną współpracę w zakresie organizacji sportu  dzieci i młodzieży. Pamiątkowe statuetki i podziękowania otrzymali członkowie ustępującego Zarządu Powiatowego SZS w osobach: Zdzisław Dobrowolski, Marek Gawkowski, Adam M. Frączek, Paweł Sadowski, Adam Wszeborowski, Anna Wronka, Grzegorz Fabiszewski, Marcin Zabielski, Andrzej Rogiński, Andrzej Ramotowski, Andrzej Górski.

Za osobiste zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie uczniów do zawodów sportowych podziękowania i gratulacje otrzymali nauczyciele wychowania fizycznego: Adam Wszeborowski, Andrzej Górski, Marcin Fabiszewski, Monika Chojnicka, Anna Wronka, Rafał Cekała, Maria Dąbrowska, Renata Zajac, Piotr Wasik, Maciej Tarnacki, Marcin Zabielski, Andrzej Rogiński, Dariusz Kossakowski, Grzegorz Fabiszewski.

Statuetki wręczali P. Maria Dziekońska, P. Kazimierz Gwiazdowski i P. Adam Frączek.

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za 4 lata dobrej pracy, nowemu życzymy sukcesów, a także wyrażamy swoją wdzięczność tym wszystkim kolegom i koleżankom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia obrad Zjazdu.                                                                         

Zarząd Powiatowego SZS