Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że w lutym 2024 r. zmienia się wykonawca zapewniający odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród.

Nowym wykonawcą będzie: Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. W związku z tym, zostanie przygotowany nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od lutego 2024 r., który zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.nowogrod.com oraz dostarczony do mieszkańców. W razie wystąpienia utrudnień związanych z odbiorem odpadów przez nowego wykonawcę, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Nowogrodzie.                        

Rozstrzygnięty przetarg pozwala na utrzymanie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 26 zł miesięcznie;

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 29 zł miesięcznie.