Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się
o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Gdzie i jak składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski można składać:

 • papierowo – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • elektronicznie – z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowy jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł na osobę,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

UWAGA! Do obliczenia dochodu nie wlicza się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i wynosi odpowiednio: 

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób opalających dom węglem – zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – i wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga decyzji, lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku podanego adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

Wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznanym dodatku osłonowym.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród lub telefonicznie: (86) 217-55-61 lub na stronie
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Pliki do pobrania: