Zasady uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego

Zgodnie z jej przepisami status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej w postępowaniu administracyjnym. Decydującą rolę odgrywa w tym wypadku inicjatywa podmiotu, który chcąc uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego na gruncie ww. ustawy, zobowiązany jest do złożenia wniosku.

Do podmiotów, które mogą ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego należą:

– spółdzielnie socjalne,

– spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz

spółdzielnie produkcji rolnej,

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,

– podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,

– jednostki tworzące podmiot ekonomii społecznej (warsztat terapii zajęciowej, zakład

aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej).

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami i przywilejami. Podmioty zweryfikowane jako przedsiębiorstwa społeczne mogą korzystać z różnego typu form wsparcia, takich jak np. refundacja części wynagrodzenia pracowników, możliwość pozyskania środków na utworzenie stanowiska pracy, czy też dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz podwyższone wsparcie finansowe w ramach opracowywanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej resortowych programów rozwoju ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw

społecznych znajdują się na stronie internetowej https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Informacje w zakresie wydania decyzji w sprawie przyznania statusu przedsiębiorstwa społecznego dostępne są również na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

https://puw.bip.gov.pl/ekonomia-spoleczna/wydanie-decyzji-w-sprawie-przyznania-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.html 

Celem działalności przedsiębiorstw społecznych jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej, co w konsekwencji służy rozwojowi lokalnemu.