Szanowni Państwo Biuro Powiatowe ARiMR w Łomży informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy

Wnioski o pomoc można składać do 29 lutego 2024 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na formularzu udostępnionym na stronie Agencji.

Niezbędne informacje oraz formularz do pobrania dostępne są na stronie ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-bedacych-producentami-kukurydzy-w-2023-r

oraz w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR

ARiMR informuje, że w związku z trwającym naborem zmienione zostały godziny pracy biura powiatowego:

ARiMR zaprasza w dniach:

 26-28 luty 2024r w godzinach 7.00-18.00

 29 luty 2024r w godzinach 7.00-22.00

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy

Zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy.

O pomoc może się ubiegać producent kukurydzy, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.110984 (2023/N)

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi kukurydzy:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
  3. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
  4. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Składanie wniosków

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl