W środę 6 marca 2024 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogród do Stowarzyszenia Związek Kurpiów
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2024 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Nowogród  nieruchomości na podstawie darowizny
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  na prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Nowogród
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Łomża na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2024-2028
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2024 rok
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Nowogród na lata 2024 – 2028
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogród do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
 14. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2023 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2024 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogród za rok 2023.
 17. Sprawozdanie z realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Nowogród” za rok 2023.
 18. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród na lata 2021 – 2032 za rok 2023.
 19. Sprawy różne