Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego, oraz na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków.

 

Załącznik