przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza rzymsko-katolickiego w Nowogrodzie – etap I oraz etap II

Zamawiający oświadcza, że nie jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605)

 

 1. Zamawiający:

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie

 1. Miastkowska 1, 18-414 Nowogród

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza rzymsko-katolickiego w Nowogrodzie – etap I oraz etap II

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie ogrodzenia cmentarza wpisanego decyzją L. dz. KL.WKZ-5340-18/88 z dnia 20 kwietnia 1988 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków pod numerem 370 : Mur ogrodzeniowy z bramą na cmentarzu rzymskokatolickim w Nowogrodzie, gm. Nowogród. Mur ogrodzeniowy wykonany z kamienia naturalnego, murowany, tynkowany; brama cmentarna trójprzęsłowa, filary w przekroju kwadratowe, bez dekoracji, w górnej partii zakończone krzyżem. 

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Edycja 1 oraz Edycja 2

     Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Nowogród.

 1. Zakres prac :

ETAP I

 • Usunąć wszystkie cementowe tynki i spoinowania muru.
 • Usunąć wszystkie naloty i nawarstwienia zapraw za pomocą mikro piaskowania według technologii Rotec.
 • Rozebrać znajdujące się w narożnikach ogrodzenia od strony wewnętrznej wymurowane miejsca przeznaczone do gromadzenia śmieci z terenu cmentarza (miejsca oznaczone na mapie w części rysunkowej). Powstały gruz usunąć. W miejsce starych kwater na śmieci zapewnić odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
 • Dezynfekcja muru preparatem biobójczym. Zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć impregnatem profilaktycznym, środkiem do zwalczania zarodników glonów, mchów i porostów np. Remmers BFA. Gotowy roztwór nanieść na powierzchnię, a następnie zmyć. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Jako produkt działający profilaktycznie nanieść i nie spłukiwać.
 • Wykonać przemurowania i uzupełnienia muru z kamienia. Użyć kamieni odpowiadających kształtem i kolorystyką kamieni w murze. Do przemurowań stosować zaprawę trasową.
 • Po skuciu wszystkich cementowych tynków poddać oględzinom stan muru celem stwierdzenia, które rysy występują na pełną głębokość muru i mogą negatywnie wpłynąć na pracę konstrukcji. W razie stwierdzenia konieczności stabilizacji rys wykonać kotwienie odspojonych partii muru w miejscach spękań i szczelin. Aby scalić mury w miejscach pęknięć, po wycięciu i odpyleniu spoin (po ok. 50cm z obu stron rysy) i na głębokość 6cm wprowadzić warstwę mineralnej zaprawy mocującej np. M20 lub M30 Remmers Spiralankermortel, a następnie kotwy śrubowe np.. Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykryć warstwą w/w zaprawy (ew. w większą szczelinę można wcisnąć sznur z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach o dobrej jakości). Wypełnienie rys w murze wykonać czysto mineralną suspensją zalewową Remmers BSP3 lub BSP6.
 • Wykonać rekonstrukcję fug zaprawą mineralną, dopasowaną technicznie i kolorystycznie np. Remmers FM TK. Otwartą spoinę należy wstępnie zmoczyć, zaprawę o konsystencji wilgotnej ziemi wcisnąć dwuwarstwowo, aby uzyskać zwartą strukturę. Przed związaniem zaprawy uformować kształt i strukturę spoiny. Jako domieszkę uelastyczniającą dodać do wody zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 110 oraz impregnację kamienia celem wyciagnięcia koloru.
 • Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych muru rozebrać betonową czapę.
 • Wykonać nową czapę betonową, dwuspadową z kapinosem, grubości 7cm, szerszą niż grubość muru o 8cm z każdej strony. Wykonać z betony C20/25W8, zbrojoną siatką fi4mm, oczko 10x10cm, dylatować co 10m.
 • Wykonać hydrofobizację spoinowania muru. Prace można rozpocząć po związaniu zapraw naprawczych i spoin. Mur należy dokładnie i głęboko zabezpieczyć w procesie hydrofobizacji bezbarwnym preparatem np. Remmers Funcosil SNL Geruchsneutral, zawierającym alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosić na suche podłoże, metodą polewania bezciśnieniowego, aż do nasycenia.
 • Zdemontować stalowe przęsła bramy i furtki od strony ul. Cmentarnej. Wykrzywione elementy poddać prostowaniu. Całość poddać piaskowaniu. Malować farbą podkładową oraz nawierzchniową w dwóch warstwach w kolorze istniejącym.
 • Miejscowe prostowania i naprawy istniejącego pokrycia słupów oraz obróbek blacharskich. Oczyścić z istniejących powłok malarskich oraz pomalować na nowo w kolorze szarym.
 • Oczyścić betonowe słupy ogrodzenia z istniejącej powłoki malarskiej.
 • Dezynfekcja powierzchni słupów preparatem biobójczym. Zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć impregnatem profilaktycznym, środkiem do zwalczania zarodników glonów, mchów i porostów np. Remmers BFA. Gotowy roztwór nanieść na powierzchnię, a następnie zmyć. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Jako produkt działający profilaktycznie nanieść i nie spłukiwać.
 • Naprawienie rys skurczowych, poprzez poszerzenie rysy i uzupełnienie jej zaprawą.
 • Wykonać warstwę szpachli na powierzchni słupów.
 • Pomalować powierzchnię słupów farbą silikonową.

ETAP II

 • Zakres prac remontu
 • Projektowany zakres prac remontowych zabytkowego muru ogrodzenia cmentarza obejmuje
 • Usunąć wszystkie cementowe tynki i spoinowania muru.
 • Usunąć wszystkie naloty i nawarstwienia zapraw za pomocą mikro piaskowania według technologii Rotec.
 • Rozebrać znajdujące się w narożnikach ogrodzenia od strony wewnętrznej wymurowane miejsca przeznaczone do gromadzenia śmieci z terenu cmentarza (miejsca oznaczone na mapie w części rysunkowej). Powstały gruz usunąć. W miejsce starych kwater na śmieci zapewnić odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
 • Dezynfekcja muru preparatem biobójczym. Zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć impregnatem profilaktycznym, środkiem do zwalczania zarodników glonów, mchów i porostów np. Remmers BFA. Gotowy roztwór nanieść na powierzchnię, a następnie zmyć. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Jako produkt działający profilaktycznie nanieść i nie spłukiwać.
 • Wykonać przemurowania i uzupełnienia muru z kamienia. Użyć kamieni odpowiadających kształtem i kolorystyką kamieni w murze. Do przemurowań stosować zaprawę trasową.
 • Po skuciu wszystkich cementowych tynków poddać oględzinom stan muru celem stwierdzenia, które rysy występują na pełną głębokość muru i mogą negatywnie wpłynąć na pracę konstrukcji. W razie stwierdzenia konieczności stabilizacji rys wykonać kotwienie odspojonych partii muru w miejscach spękań i szczelin. Aby scalić mury w miejscach pęknięć, po wycięciu i odpyleniu spoin (po ok. 50cm z obu stron rysy) i na głębokość 6cm wprowadzić warstwę mineralnej zaprawy mocującej np. M20 lub M30 Remmers Spiralankermortel, a następnie kotwy śrubowe np.. Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykryć warstwą w/w zaprawy (ew. w większą szczelinę można wcisnąć sznur z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach o dobrej jakości). Wypełnienie rys w murze wykonać czysto mineralną suspensją zalewową Remmers BSP3 lub BSP6.
 • Wykonać rekonstrukcję fug zaprawą mineralną, dopasowaną technicznie i kolorystycznie np. Remmers FM TK. Otwartą spoinę należy wstępnie zmoczyć, zaprawę o konsystencji wilgotnej ziemi wcisnąć dwuwarstwowo, aby uzyskać zwartą strukturę. Przed związaniem zaprawy uformować kształt i strukturę spoiny. Jako domieszkę uelastyczniającą dodać do wody zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 110 oraz impregnację kamienia celem wyciagnięcia koloru.
 • Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych muru rozebrać betonową czapę.
 • Wykonać nową czapę betonową, dwuspadową z kapinosem, grubości 7cm, szerszą niż grubość muru o 8cm z każdej strony. Wykonać z betony C20/25W8, zbrojoną siatką fi4mm, oczko 10x10cm, dylatować co 10m.
 • Wykonać hydrofobizację spoinowania muru. Prace można rozpocząć po związaniu zapraw naprawczych i spoin. Mur należy dokładnie i głęboko zabezpieczyć w procesie hydrofobizacji bezbarwnym preparatem np. Remmers Funcosil SNL Geruchsneutral, zawierającym alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosić na suche podłoże, metodą polewania bezciśnieniowego, aż do nasycenia.
 • wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

 

Pełna dokumentacja Projektu jest także dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia.

Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. 862175522

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Nowogrodzie,

tel. 86 217 55 22,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Warunki zamówienia:
 1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 listopada 2024 r.
 2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 m-cy.
 3. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
 4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i będzie pełniła funkcję kierownika budowy, spełniającą łącznie nw. wymagania:

-    posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z poźn. zm.);

-   posiada min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,

-   przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 282),

-    pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych na co najmniej

     jednej budowie przy obiektach zabytkowych kubaturowych,

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną prowadzoną przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru o wartości min. 1 000 000 zł brutto.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena – 100%
 • gwarancja – min. 5 lat gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

 1. Tryb zamówienia
 2. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku
  z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2024 r. w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 86 217 55 22), lub listowanie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie ul. Miastkowska 1, 18-414 Nowogród. Na kopercie powinien znajdować się napis: Dotyczy zapytania ofertowego na Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza rzymsko-katolickiego w Nowogrodzie – etap I oraz etap II”.
 2. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 3. Do oferty należy załączyć:

-  podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2

- kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych

   podpisanych przez inwestora,

- dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających

   uprawnienia.

- zaparafowany wzór umowy.

 1. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
 2. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 3. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 

 

Załączniki: