Zwrot części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej producentowi rolnemu

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2024 r.

 Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 lutego 2024 r.  do 31  lipca 2024 r.).

- Dodatkowo w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła/koni/owiec/kóz dołączają  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2024 r. – 1,46 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła/koni/owiec/kóz będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Zwrot  będzie  wypłacany w terminie 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w sierpniu, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej szczegółowych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego  oraz pod nr  86 217 55 20 wew.14 pokój nr 6.

 

Załączniki: